Промени >>

Промени в нар. 36на МТ

Член 178в от ЗДвП се изменя така:
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва
таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно
удостоверение за психологическа годност.
(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената
за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.


В чл. 153б от ЗДвП се правят следните изменения:
точка 2 се изменя така:
„2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите
изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“