Легенда по чл.149 от ЗДВП

Чл. 149
Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви: 
 1. Категория Моторни превозни средства
  А мотоциклети
  М мотопеди
  B автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг
  D автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено
  B + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато: а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг; б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство
  C + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  D + E състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория О и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг
  T TКТ колесни трактори
  TТБ тролейбуси
  TТМ трамвайните мотриси

7.Снимки тест >>


Теста:

6.ЗДвП и Наредби >>

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

Промени в ЗДвП!

    Доскоро веднъж издадено, удостоверението за психологическа годност важеше до навършване на 55 годишна възраст (освен ако работодателя не изиска ново или при смяна на местоработата).
   С новия закон за движение по пътищата водачите на таксиметров превоз или на обществени превози на пътници или товари трябва да притежават валидно удостоверение за психологическа годност, чийто срок на валидност е три години.
  В държавен вестник бр. 60 от 07.08.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълненение на Закона за движението по пътищата.
   В § 21. от въпросния брой е записано, че член 178в се изменя така:
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.

Когато нарушението по ал.1-5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба и имуществена санкция  в двоен размер.
ВАЖНО!!!
Първо и второ психологическо изследване се извършва в една и съща лаборатория. Всеки има право на три явявания в рамките на 1 година. Ако първото заключение е отрицателно, второто се извършва до 6 месеца след това. Ако и второто е отрицателно – до 6 месеца след първото. При неспазване на сроковете или отрицателно трето заключение, ново изследване може да се извърши не по-рано от 1 година след първото.
Удостоверението за психологическа годност се издава в деня на психологическото изследване
При изгубено или повредено удостоверение в срок на валидност се издава дубликат със същото съдържание и валидност като оригинала, след подадено заявление в лабораторията.
Психологическото изследавне се извършва преди явяването на изпит за шофьорска книжка за съответната категория, за таксиметровите шофьори – преди явяването на изпит за удостоверение за водач на такси, а за чужденците – преди издаването на българско свидетелство за управление на МПС. За шофьорите с отнета шофьорска книжка изследването се прави след изтичане на наказанието.
При невладеене на български език, лицето се явява със заклет преводач за собствена сметка
До психологическо изследване не се допускат лица, които:- не представят съответните документи;
- са в нетрезво състояние;
- се явят след започване на теста.
Изследанията за психологическа годност се извършват на основание на: Наредба № 36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии.Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г.

5.Промени >>

Промени в нар. 36на МТ

Член 178в от ЗДвП се изменя така:
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва
таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно
удостоверение за психологическа годност.
(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената
за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.


В чл. 153б от ЗДвП се правят следните изменения:
точка 2 се изменя така:
„2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите
изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“

4.Валидност >>

Срокове за валидност:
Издаденото удостоверение е със срок за валидност 3 години от датата
на положителното заключение. 


При постъпване на работа
удостоверението е валидно до 55 – годишна
възраст при условие, че
водачът не е напуснал предприятието.

Водачи, след навършване на 55 години подлежат на психологическо
изследване на всеки три години след датата на издаване на
предходното удостоверение за психологическа годност, а при
навършване на 65-годишна възраст срокът на валидност е една година

3.Документи >>

Необходими документи и Етапи на психотеста

Документите които представя всеки кандидат са: 

1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност),
като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за
управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на
МПС) и  копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от
съдебното решение (ако има такова).

При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени
и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за
сверяване от длъжностното лице. При отнет контролен талон във връзка
със съставен Акт се представя копие на Акта.                                                                                         
 
 •  Стъпки за провеждане на психологическо изследване  
1. Регистрацията на явилите се за изследване лица се извършва, като лицата собственоръчно попълват регистрационна карта и се подписват.
2. Провежда се изследване на познавателната, психомоторната и
личностната сфери, наблюдение и беседа.
3. Психологическото изследване завършва със заключение за
психологическа годност. При съответствие на резултатите от изследването
с изискванията към съответната категория или професионална група
заключението за психологическа годност е "Допуска се". При
несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към
съответната категория или професионална група заключението за
психологическа годност е "Не се допуска".
4. При положително заключение ("Допуска се") от първото психологическо
изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа
годност, което важи три години от датата на неговото издаване.
6. Удостоверението за психологическа годност е собственост на лицето,
на което е издадено.
7. При отрицателно заключение ("Не се допуска") от първото изследване,
лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата
психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след
първото, след предварително записване. Второто изследване се извършва
след представяне на следните документи в деня на изследването:
- документ за самоличност
8. При положително заключение от второто психологическо изследване, на
лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена
валидност.
9. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице
има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна
психологическа комисия (ЦЕПК), в срок до шест месеца след второто
изследване.
Третото, експертно, изследване се извършва само в сградата на
Агенция Автомобилна Администрация.
10. При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на
второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо
изследване една година след първото изследване.

2.Записване >>

Записването за провеждане на психологическо изследване
може да се извършва по телефона от 08.30ч. - 17.00 и на място- ул."Княз Имеритински"№85 гр.Ловеч
По електронната поща можете да задавате вашите въпроси,
но, не и да извършвате записване.
При записването е необходимо да съобщите трите си имена и ЕГН

1.Начало >>

Лаборатория за Психологически Изследвания "Здраве"  е лицензирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с № 0052 от 06.12.2012г. да извършва регламентираните от Закона за движението по пътищата психологически изследвания за водачи на МПС.