Документи >>

Необходими документи и Етапи на психотеста

Документите които представя всеки кандидат са: 

1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност),
като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за
управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на
МПС) и  копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от
съдебното решение (ако има такова).

При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени
и оригинали на предоставените копия от необходимите документи за
сверяване от длъжностното лице. При отнет контролен талон във връзка
със съставен Акт се представя копие на Акта.                                                                                         
 
  •  Стъпки за провеждане на психологическо изследване  
1. Регистрацията на явилите се за изследване лица се извършва, като лицата собственоръчно попълват регистрационна карта и се подписват.
2. Провежда се изследване на познавателната, психомоторната и
личностната сфери, наблюдение и беседа.
3. Психологическото изследване завършва със заключение за
психологическа годност. При съответствие на резултатите от изследването
с изискванията към съответната категория или професионална група
заключението за психологическа годност е "Допуска се". При
несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към
съответната категория или професионална група заключението за
психологическа годност е "Не се допуска".
4. При положително заключение ("Допуска се") от първото психологическо
изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа
годност, което важи три години от датата на неговото издаване.
6. Удостоверението за психологическа годност е собственост на лицето,
на което е издадено.
7. При отрицателно заключение ("Не се допуска") от първото изследване,
лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата
психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след
първото, след предварително записване. Второто изследване се извършва
след представяне на следните документи в деня на изследването:
- документ за самоличност
8. При положително заключение от второто психологическо изследване, на
лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена
валидност.
9. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице
има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна
психологическа комисия (ЦЕПК), в срок до шест месеца след второто
изследване.
Третото, експертно, изследване се извършва само в сградата на
Агенция Автомобилна Администрация.
10. При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на
второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо
изследване една година след първото изследване.